پایگاه خبری

چند درصد از مردم ایران مالیات می دهند؟

چند درصد از مردم ایران مالیات می دهند؟
یک تحلیل گراقتصادی می گوید از ۷۸ میلیون نفر تنها پنج میلیون نفر مالیات می‌پردازند و از این تعداد نیز تعداد اندکی مالیات‌های بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌دهند.

چند درصد از مردم ایران مالیات می دهند؟