پایگاه خبری

چرا طیب‌نیا بر اجرای تعهد غیرقانونی خود پافشاری می‌کند؟

چرا طیب‌نیا بر اجرای تعهد غیرقانونی خود پافشاری می‌کند؟
آنچه از Action Plan ارائه شده از سوی FATF بر می آید تعهداتی فراتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و با این وصف امضا و قول طیب نیا بر روی نامه ارسالی پذیرش تعهدات بلا موضوع خواهد بود.

چرا طیب‌نیا بر اجرای تعهد غیرقانونی خود پافشاری می‌کند؟

روزنامه ایران