پایگاه خبری

چرا شما عاشق پنیر هستید؟

چرا شما عاشق پنیر هستید؟
معمولاً تقصیر یک دل سیر پنیر کاممبر خوردن و یا تخریب بشقاب پنیر پس از شام به عهده ولع گذاشته می شود، ولی اکنون شما می توانید این تقصیر را به گردن ژن ها بیندازید.این ولع در خوردن پنیر فقط به این علت نیست که شما یک آدم شکم پرست هستید بلکه در حقیقت این اتفاق می تواند ریشه در دی ان ای شما داشته باشد.

چرا شما عاشق پنیر هستید؟

90ورزشی