پایگاه خبری

چرا بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟

چرا بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟
بهروز عطایی ویژگی مهمی برای سرمربی تیم‌ملی ایران گفته: «مربی باید دیکتاتور باشد.»

چرا بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟

موزیک جوان