پایگاه خبری

پیروزی مرکل در انتخابات محلی پرجمعیت‌ترین ایالت

پیروزی مرکل در انتخابات محلی پرجمعیت‌ترین ایالت

پیروزی مرکل در انتخابات محلی پرجمعیت‌ترین ایالت