پایگاه خبری

پیام تسلیت روحانی در پی رحلت آیت الله سید حسن صالحی

پیام تسلیت روحانی در پی رحلت آیت الله سید حسن صالحی

پیام تسلیت روحانی در پی رحلت آیت الله سید حسن صالحی