پایگاه خبری

پلمب 14 نمایشگاه بهاره غیرمجاز در تهران

پلمب 14 نمایشگاه بهاره غیرمجاز در تهران
رئیس اتاق اصناف ایران از صدور دستور پلمب 14 نمایشگاه بهاره غیرمجاز در تهران و پلمب این مراکز خبر داد.

پلمب 14 نمایشگاه بهاره غیرمجاز در تهران