پایگاه خبری

وزیر کار: ایران نیازمند مدارای بزرگ است

وزیر کار: ایران نیازمند مدارای بزرگ است
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز به آرامش بزرگ در کشور نیاز داریم، گفت: در جامعه ناآرام آسیب ها رشد و پیشرفت و امید وجود ندارد.

وزیر کار: ایران نیازمند مدارای بزرگ است