پایگاه خبری

وزیر دفاع: حکام عربستان سرنوشت صدام را به یاد آورند

وزیر دفاع: حکام عربستان سرنوشت صدام را به یاد آورند

وزیر دفاع: حکام عربستان سرنوشت صدام را به یاد آورند