پایگاه خبری

وزارت بهداشت هم ادعای رئیسی را رد کرد

وزارت بهداشت هم ادعای رئیسی را رد کرد
وزارت بهداشت ادعای یکی از نامزدها درمورد افزایش پرداختی مردم را به شدت تکذیب کرد.

وزارت بهداشت هم ادعای رئیسی را رد کرد