پایگاه خبری

ورود پایداری به فاز جدید رویارویی با اصولگرایانِ جمنا

ورود پایداری به فاز جدید رویارویی با اصولگرایانِ جمنا
دبیرکل پایداری ادعای مردمی بودن جمنا را به چالش کشیده و از وحدت ادعایی این جبهه انتقاد کرده و می گوید: بسیاری وقتی حرف می زنند انگار آقا در گوشی به آن ها مطلبی را فرموده است.

ورود پایداری به فاز جدید رویارویی با اصولگرایانِ جمنا