پایگاه خبری

ورود موگرینی به تهران و داستان یک «دهان شیرین کن» در حوزه تحریم‌ها

ورود موگرینی به تهران و داستان یک «دهان شیرین کن» در حوزه تحریم‌ها
ورود موگرینی به تهران اگر با هدف نهایی کردن تاسیس دفتر اتحادیه اروپا باشد یعنی وزارت خارجه در کنار نظام، حکومت خودمختار تشکیل داده است.

ورود موگرینی به تهران و داستان یک «دهان شیرین کن» در حوزه تحریم‌ها

بیتالک