پایگاه خبری

واژگونی اتوبوس در جاده سرخس – مشهد

واژگونی اتوبوس در جاده سرخس – مشهد
واژگونی اتوبوس در جاده سرخس – مشهد خوشبختانه مصدومی نداشته است.

واژگونی اتوبوس در جاده سرخس – مشهد