پایگاه خبری

همه می توانند خوابیدن در سنگر را تجربه کنید

همه می توانند خوابیدن در سنگر را تجربه کنید
مسئول یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان تصریح کرد در این سنگرها به غیر از پتو، چراغ والور و یک عدد فانوس وجود دارد و زائران یادمان، شب را در حال و هوای سنگرهای دفاع مقدس صبح می کنند.

همه می توانند خوابیدن در سنگر را تجربه کنید