پایگاه خبری

همسر سفیر یونان و یک افسر پلیس مظنونان اصلی قتل وی هستند

همسر سفیر یونان و یک افسر پلیس مظنونان اصلی قتل وی هستند
تلویزیون برزیل به نقل از مقامات پلیس این کشور گزارش داد که همسر سفیر یونان و یک افسر پلیس که در رابطه عاشقانه با یکدیگر هستند مظنونان اصلی قتل وی هستند.

همسر سفیر یونان و یک افسر پلیس مظنونان اصلی قتل وی هستند