پایگاه خبری

هدیه برجام به میدان نفتی آزادگان

هدیه برجام به میدان نفتی آزادگان
شرکت اینپکس ژاپن دوباره مطالعه خود را برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی آغاز کرد.

هدیه برجام به میدان نفتی آزادگان