اخبار فرهنگی

نیم نگاهی به پادفرهنگِ احمدی نژادی

نیم نگاهی به پادفرهنگِ احمدی نژادی
با هر متد و منطقی که دوران پس از انقلاب اسلامی را برهه بندی کنیم، بی گمان دوره هشت ساله حضور فیزیکی و نقش متافیزیکی محمود احمدی نژاد و حلقه هم باوران و یاورانش در اریکه مهم ترین قوه از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، برخوردار از ویژگی هایی است که می توان آن را یک فصل به کلی متفاوت از گذشته و آینده در تاریخ این زمان ایران دانست.

نیم نگاهی به پادفرهنگِ احمدی نژادی