پایگاه خبری

نگاهی به دیالکتیک اصلاحات

نگاهی به دیالکتیک اصلاحات
محمد زینالی اوناری در خبرآنلاین نوشت: مناظره های انتخاباتی با تقویت گفتمان اصلاحات به پایان رسید. سیاست ایرانی به سوی اصلاحات پیش رفته، زبان صریح تری می یابد. بنابر این پیش بینی می شود که در صورت وجود داشتن هر گونه داعیه ای مردمی برای اصلاحات و مبارزه با فساد، مشارکت آنان گسترده تر شود.

نگاهی به دیالکتیک اصلاحات