پایگاه خبری

نظر دادستان کل درباره حذف اعدام قاچاقچیان

نظر دادستان کل درباره حذف اعدام قاچاقچیان
دادستان کل کشور گفت: یکی از عرصه‏‌های نفوذ دشمن، تلاش در زمینه فضای مجازی است که دولت به لحاظ مسئولیت خود باید اقدامات جدی در این عرصه انجام دهد.

نظر دادستان کل درباره حذف اعدام قاچاقچیان