پایگاه خبری

مک‌مستر:‌ تقویت متحدان ما در خاورمیانه به نفع منافع ملی آمریکاست

مک‌مستر:‌ تقویت متحدان ما در خاورمیانه به نفع منافع ملی آمریکاست

مک‌مستر:‌ تقویت متحدان ما در خاورمیانه به نفع منافع ملی آمریکاست