پایگاه خبری

مهمترین عوامل تاثیرگذار در رشد جمعیت تهران

مهمترین عوامل تاثیرگذار در رشد جمعیت تهران
استاندار تهران عامل اصلی افزایش جمعیت استان طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ را افزایش ساخت و سازها، نسبت جمعیت مرد به زن و مهاجرت برای اشتغال دانست.

مهمترین عوامل تاثیرگذار در رشد جمعیت تهران