پایگاه خبری

مقایسه کیفیت هوای تهران از سال 92 تا 95

مقایسه کیفیت هوای تهران از سال 92 تا 95
مقایسه کیفیت هوای تهران طی مدت ۱۰ ماهه اول سال های ۹۲ تا ۹۵ نشان می‌دهد که کیفیت هوای تهران روند رو به رشدی داشته است.

مقایسه کیفیت هوای تهران از سال 92 تا 95