پایگاه خبری

ماجرای تخفیف در خرید هواپیما صحت دارد؟

ماجرای تخفیف در خرید هواپیما صحت دارد؟
مدتی است پیرامون قیمت هواپیماهای مورد نظر در موضوع خرید ایران ایر ، مباحثی مطرح است اما واقعیت آن است که ایران ایر تخفیف نگرفته بلکه خود تقاضا ، مسبب کاهش قیمت برای ایجاد رغبت جهت خرید تعداد بیشتر شده است.

ماجرای تخفیف در خرید هواپیما صحت دارد؟