پایگاه خبری

قالیباف، رسما یک پدیده است!

قالیباف، رسما یک پدیده است!
صرفنظر از اینکه در مناظره نخست چه کاندیدایی پیروز و یا بازنده شد یک نکته ای در جریان مناظره فوق ظهور و بروز داشت که برای بسیاری جالب توجه و حتی موجب حیرت بود.محمد باقر قالیباف در جریان مناظره دو جمله کلیدی به کار برد که ناظران را متعجب کرد.در واقع این دوجمله از آنجا که قابل جمع بستن با هم نبودند بینندگان را در یک فضای مبهم قرار داد.

قالیباف، رسما یک پدیده است!