پایگاه خبری

فیلمی که فقط یک خط قصه دارد! +عکس

فیلمی که فقط یک خط قصه دارد! +عکس
در فضای مدیریت فرهنگی مملکت ما، مدیران هیچگاه بازنشسته نمی شوند بلکه از حالتی به حالتی دیگر تبدیل می‌شوند، یعنی از این صندلی به آن صندلی؛ صندلی مدیریت به صندلی کارگردانی و از صندلی کارگردانی به صندلی مدیریت.

فیلمی که فقط یک خط قصه دارد! +عکس