پایگاه خبری

فهرست بهترین کشورهای جهان

فهرست بهترین کشورهای جهان
نتیجه نظرسنجی سه موسسه آمریکایی و بین‌المللی نشان می‌دهد، سوئیس از دید عده زیادی بهترین کشور جهان است.

فهرست بهترین کشورهای جهان