پایگاه خبری

فسفر سوزی! (64)

فسفر سوزی! (64)
تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.

فسفر سوزی! (64)

دانلود تلگرام