پایگاه خبری

طنین صدای سیمین غانم در تالار وحد

طنین صدای سیمین غانم در تالار وحد
سیمین غانم که در سال های اخیر همواره اردیبهشت ماه در برای بانوان در تالار وحدت می خواند روزهای ۲۱ ،۲۲ و ۲۸ اردیبهشت ماه میزبان هوادارانش خواهد بود.

طنین صدای سیمین غانم در تالار وحد