پایگاه خبری

طنز؛ فرار مغزها در دولت قبل و فعلی!

طنز؛ فرار مغزها در دولت قبل و فعلی!
روزی ز سر باغچه مغزی به هوا خاست/از بهر سفر بال و پر خویش بیاراست/آن قدر که در کشور او صلح و صفا بود/او باز ولی منفعت بیشتری خواست

طنز؛ فرار مغزها در دولت قبل و فعلی!

خبر فرهنگیان