پایگاه خبری

طرح بلیت سینمای 20 هزار تومانی متوقف شد

طرح بلیت سینمای 20 هزار تومانی متوقف شد
اواخر سال گذشته، سخنگوی شورای صنفی نمایش از شناورسازی بلیت سالن های سینمایی در سال 96 خبر داد. بر اساس این طرح سینماهایی که از نظر شهری و جغرافیایی، موقعیت بهتری داشتند، می توانستند بلیت های خود را تا سقف 20 هزارتومان به مخاطبان عرضه کنند.

طرح بلیت سینمای 20 هزار تومانی متوقف شد