پایگاه خبری

ضرورت اختصاص سهم ویژه بودجه به شهرهای توسعه نیافته

ضرورت اختصاص سهم ویژه بودجه به شهرهای توسعه نیافته
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: نه تنها اردبیل، بلکه دیگر شهرها از عدم توسعه توازن منطقه‌ای رنج می‌برند. باید روی این مسئله به‌صورت کلی فکر و برنامه‌ریزی کنیم. باید نمایندگان شهرهای توسعه نیافته در برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی سهم ویژه‌ای داشته باشند.

ضرورت اختصاص سهم ویژه بودجه به شهرهای توسعه نیافته