پایگاه خبری

صدور یک روزه شناسنامه برای شرکت در انتخابات

صدور یک روزه شناسنامه برای شرکت در انتخابات
سخنگوی سازمان ثبت احوال از تعویض و صدور یک روزه شناسنامه تا 29 اردیبهشت ماه که روز برگزاری انتخابات است، خبر داد.

صدور یک روزه شناسنامه برای شرکت در انتخابات