پایگاه خبری

صدور مجوز حضور کمانداران ایران در آمریکا

صدور مجوز حضور کمانداران ایران در آمریکا
کشور آمریکا مجوز حضور کمانداران ایران به مسابقات جهانی در این کشور را صادر کرد.

صدور مجوز حضور کمانداران ایران در آمریکا