پایگاه خبری

شکست عملیات «خودروهای‌انتحاری» داعش در موصل

شکست عملیات «خودروهای‌انتحاری» داعش در موصل

شکست عملیات «خودروهای‌انتحاری» داعش در موصل