پایگاه خبری

شکستی دیگر برای شاگردان امری

شکستی دیگر برای شاگردان امری
قهرمان 4 فصل اخیر لوشامپیونه چهارمین شکست فصل خود را تجربه کرد.

شکستی دیگر برای شاگردان امری