پایگاه خبری

شوک در آستانه شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران

شوک در آستانه شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران
یکی از ٦٤ شرکت کننده رقابتهای شطرنج قهرمانی زنان جهان در آستانه آغاز این مسابقات درگذشت.

شوک در آستانه شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران