پایگاه خبری

شناسایی باند سرقت از حسابهای بانکی در مریوان

شناسایی باند سرقت از حسابهای بانکی در مریوان
گروه جعل کارت های عابر بانک و سرقت از حساب های بانکی در مریوان توسط سربازان گمنام امام زمام(عج)کردستان شناسایی شد.

شناسایی باند سرقت از حسابهای بانکی در مریوان