پایگاه خبری

شمارش آرای انتخابات شورا از ساعت 17 امروز

شمارش آرای انتخابات شورا از ساعت 17 امروز
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاگفت: با توجه به اینکه امروز شورای نگهبان و وزارت کشور درگیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند لذا شمارش انتخابات شورای شهر از ساعت ۱۷ بعد از ظهر آغاز خواهد شد.

شمارش آرای انتخابات شورا از ساعت 17 امروز