پایگاه خبری

سوراخ خرگوش که به یک غار 700 ساله رسید!

سوراخ خرگوش که به یک غار 700 ساله رسید!
این سوراخ خرگوش در ابتدا یک سوراخ معمولی به نظر می رسد اما درواقع ورودی غارهای کاینتون، یک مخفیگاه زیرزمینی 700 ساله است.

سوراخ خرگوش که به یک غار 700 ساله رسید!