پایگاه خبری

سلیمانی قهرمان دیپلماسی انقلابی

سلیمانی قهرمان دیپلماسی انقلابی
رمز همه موفقیت‌های سردار سلیمانی در گرو این بود که او دل و جان به هدایت‌های رهبر انقلاب داد و هرگز حاضر نشد از خطوط قرمز تعیین شده از سوی معظم‌له عبور کند.

سلیمانی قهرمان دیپلماسی انقلابی