پایگاه خبری

سال 96 با چه بحران هایی رو به رو هستیم؟

سال 96 با چه بحران هایی رو به رو هستیم؟
سال 1396 با چه بحران هایی رو به روییم و سیاستمداران چقدر برای مواجهه با این بحران ها آماده اند؟

سال 96 با چه بحران هایی رو به رو هستیم؟