پایگاه خبری

ساحل بندر چارک در آتش سوخت

ساحل بندر چارک در آتش سوخت
عصر امروز قسمت زیادی از ساحل بندر چارک در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه در آتش سوخت.

ساحل بندر چارک در آتش سوخت