پایگاه خبری

زندگی تلخ جوان معتاد

زندگی تلخ جوان معتاد
یکی از کارکنان بیمارستانی در جنوب تهران تلفنی با پلیس 110 گرفت و از پرسه‌زنی مشکوک یک مرد در بیمارستان خبر داد و گفت: «به نظر می‌رسد این فرد نقشه ربودن نوزاد در سر دارد.»

زندگی تلخ جوان معتاد