اخبار اقتصادی

ریشه حاشیه‌ سازی‌ ها علیه تیم اقتصادی دولت

ریشه حاشیه‌ سازی‌ ها علیه تیم اقتصادی دولت
ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم از ابتدای معرفی کابینه همواره مورد مناقشه منتقدان و مخالفان بوده است.

ریشه حاشیه‌ سازی‌ ها علیه تیم اقتصادی دولت

بیتالک