پایگاه خبری

رکورد ذخیره سازی گاز ایران شکسته شد

رکورد ذخیره سازی گاز ایران شکسته شد
افزایش تولید گاز در پارس جنوبی منجر به جهش ۴۰ درصدی ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن استراتژیک و زیرزمینی گاز در شمال شرق ایران شده است.

رکورد ذخیره سازی گاز ایران شکسته شد

ابزار رسانه