پایگاه خبری

روایت حدادعادل از دلواپسی‌های امروزش

روایت حدادعادل از دلواپسی‌های امروزش
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: دیروز فقط ما دلواپس بودیم اما امروز همه دلواپس هستند و حتی کسانی که ما را به خاطر نگرانی به سخره می گرفتند، دلواپسی بیشتری دارند.

روایت حدادعادل از دلواپسی‌های امروزش

طاووس موزیک