اخبار خارجی

رایزنی وزرای خارجه ایران و اندونزی در نیویورک

رایزنی وزرای خارجه ایران و اندونزی در نیویورک
وزرای خارجه ایران و اندونزی در نیویورک ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه را بررسی کردند.

رایزنی وزرای خارجه ایران و اندونزی در نیویورک

باشگاه خبری ورزشی