پایگاه خبری

دوپینگ وزنه‌بردار رومانیایی تأیید شد

دوپینگ وزنه‌بردار رومانیایی تأیید شد
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری دوپینگ وزنه‌بردار اهل کشور رومانی در المپیک ۲۰۱۶ ریو را تأیید کرد.

دوپینگ وزنه‌بردار رومانیایی تأیید شد

عرفان دینی