پایگاه خبری

دولت وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد

دولت وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد
سخنگوی دولت گفت: نجفی، سلطانی فر و صالحی امیری به عنوان وزاری پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های آموزش، ورزش و فرهنگ به فراکسیون امید معرفی شدند‎.

دولت وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد

نفت آموزش پرورش دولتی