پایگاه خبری

دولت موظف به توسعه و توان تولید موشکی شد

دولت موظف به توسعه و توان تولید موشکی شد
وکلای ملت، دولت را موظف به توسعه و توان تولید موشکی کردند.

دولت موظف به توسعه و توان تولید موشکی شد